Class Subject

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
PEMBELAJARAN SEMESTER ( RPKPS )
Agama Islam

Di susun oleh:
Drs.H.M.Taberi Hasany.
Drs. Hj.Mufnaety S.Ch. M.Ag.
Drs. M. Danusiri M.Ag
Drs. Rahmat Suprapto M.Ag.MSI

DOSEN AGAMA ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN
UNIVERSITAS DIAN MUHAMMADIYAH SEMARANG.
2010

HALAMAN PENGESAHAN

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
PEMBELAJARAN SEMESTER ( RPKPS)

Judul Matakuliah  Agama Islam dan Kemuhammadiyahan

Penyusun:
Drs. H.M. Taberi Hasany.
Drs. Hj. Mufnaety S. Ch. M.Ag.
Drs. M. Danusiri M.Ag.
Drs. Rahmat Suprapto M.Ag.MSI

Semarang, 30 April 2007

Mengetahui:
Ketua

 

Unit AIK dan Pengembangan Kepribadian

Drs. H.M Taberi Hasany. .

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG.
Jl. Raya Kedungmundu No. 18 Telp. 024-76740296 Fax. 024-76740291
Homepage: http://www.unimus.ac.id. E-mail: secretariat@.ac.id

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBELAJARAN SEMESTER  ( RPKPS).

A.    Nama Matakuliah            :   Agama Islam
B.    Kode/Sks                          :   -/3
C.    Semester                           :   Genap/2
D.    Status Matakuliah            :   Wajib
E.    Mata Kuliah Prasyarat    :   -
F.    Deskripsi Singkat Matakuliah    :

Agama Islam adalah kelompok matakuliah pengembangan kepribadian di perguruan tinggi, termasuk di Universita Muhammadiyah  Semarang.matakuliah ini memberikan sumber nilai kepada para mahasiswa supaya mereka mempunyai kesadaran dalam beragama, berbangsa, bernegara dalam menyerap dan meretapkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan profesi yang digelutinya sepanjang hayat.

G.  Materi Pembelajaran
1.    Tuhan yang Maha Esa dan Filsafat Ketuhanan
a.    Iman dan takwa
b.    Filsafat ketuhanan
c.    Latihan-latihan.

2.    Manusia dan Peranannya
a.    Mengenal manusia
b.    Sifat manusia
c.    Misi manusia
d.    Ciri utama manusia
e.    Latihan-latihan.

3.    Moral
a.    Pengertian moral, Susila, Etika, dan Akhlak
b.    Ruang Lingkup
c.    Agama Sebagai Sumber Moral
d.    Akhlak Mulia Dalam Kehidupan
e.    Latihan-latihan

4.    Iptek dan Seni dalam Perspektif Islam
a.    a Konsep Iptek dan Seni
b.    Peranan Iptek dan Seni Dalam Mengenal Allah
c.    Integrasi Iman, Iptek, dan Seni (Ipteks)
d.    Keutamaan Orang Yang Berilmu
e.    Tanggung Jawab Ilmuwan

5.    Kerukunan antar Umat Beragama/ Kerukunan Hidup Bersama
a.    Pengertian Kerukunan
b.    Kerukunan Interen Umat Beragama
c.    Kerukuanan antar Umat Beragama
d.    Kerukunan antar Umat Beragama Dengan Pemerintah
e.    Agama Islam Adalah Rahmat Bagi Semua
f.    Kebersamaan Dalam Pluralitas Beragama
g.    Latihan-latihan

6.    Masyarakat
a.    Pengertian masyarakat beradab dan sejahtera
b.    Persamaan dan perbedaan antara masyarakat madani dan beradab
c.    Peran umat beragama dalam mewujudkan masyarakat beradab dan sejahtera
d.    Hak asasi menurut konsep Barat maupun Islam
e.    Demokrasi menurut konsep Barat maupun Islam
f.    Latihan-latihan

7.    Kebudayaan
a.    Pengertian kebudayaan dari berbagai pendekatan
b.    Pandangan Islam tentang kebudayaan:
1)  Akal dan fungsinya.
2)  Qalbu dan fungsinya.
c.    Berbudaya.
d.    Perbuatan dalam konteks kebudayaan:
1)  Hubungan manusia dengan Allah
2)  Hubungan manusia dengan manusia
3)  Hubungan manusia dengan alam semesta
e.    Budaya akademik
f.    Etos kerja, sikap terbuka, dan sikap adil
g.    Latihan-latihan

8.    Politik
a.    Pengertian politik secara umum dan Islam
b.    Sistem polotik Islam
c.    Kontribusi agama Islam dalam kehidupan berpolitik, Norma tentang:
1)  Syarat seorang pemimpin
2)  Kewajiban seorang pemimpin
3)  Hak pemimpin
4)  Kewajiban rakyat
5)  Hak-hak rakyat
6)  Hak dan kewajiban berimbang antara pemerintah dan rakyat
7)  Prinsip demokratis
8)  Prinsip bermusyawarah
d.    Kontribusi Islam dalam politik di Negara Kesatuan Republik Indonesia
1)  Dalam rumusan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
2)  Dalam tumusan Pancasila
3)  Dalam lembaga tinggi negara: MPR, DPR, DPA, dan MA
e.    Peranan agama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan
1)  Perintah untuk bersatu
2)  Larangan saling curiga
f.    Latihan-latihan

9.    Hukum Syar’i
a.    Pengertian Hukum Syar’i dan pembagiannya
b.    Pembagian dalil-dalil Syara’
c.    Tujuan umum Syariat Islam
d.    Syarat penerapan Syariat Islam
e.    Latihan-latihan

H.  Tujuan pembelajaran.
Setelah menempuh matakuliah agama Islam ini, diharapkan:
1.    Mahasiswa dapat memahami iman, takwa, konsep-konsep tentang ketuhanan dan merealisasikan dalam kehidupan praktis.
2.    Mahasiswa dapat memahami hakikat diri sebagai manusia, martabatnya, dan tanggung jawab sebagai kholifah fi al-and dan merealisasikan dalam kehiduan praktis.
3.    Mahasiswa dapat memahami moral, moralitas dan merealisasikan dalam kehidupan praktis sehingga menjadi insan yang moralis.
4.    Mahasiswa dapat memahami kesatuan antara iman, ilmu, dan amal dan merealisasikanya dalam kehidupan praktis sebagai pewaris Nabi.
5.    Mahasiswa dapat memahami hakikat kebersamaan dalam pluralitas menurut agama Islam dan merealisasikanya dalam kehidupan praktis ( berbangsa dan bernegara dalam kehidupan sehari-hari.
6.    Mahasiswa dapat memahami peran umat beragama dalam mewujudkan masyarakat beradab, hak-hak asasi manusia, dan demokrasi, dan merealisasikanya dalam kehidupan praktis.
7.    Mahasiswa dapat memahami tanggung jawab umat beragama dalam mewujudkan cara berpikir kritis-akademik, bekerja keras, adil dan merealisasikanya dalam kehidupan praktis.
8.    Mahasiswa dapat memahami kontribusi agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan merealisasikanya dalam kehidupan praktis.
9.    Mahasiswa dapat memahami hukum, penagakanya secara adil dan dapat mengaktualisasikanya dalam kehidupan praktis.

I.  Out Come Pembelajaran
Setelah memenuhi tujuan pembelajaran mata kuliah agama Islam, mahasiswa diharap dapat menjadikan agama Islam sebagai sumber nilai dan modal intelektual dalam melaksanakan proses belajar sepanjang hayat untuk menjadi ilmuan yang berkebribadian dewasa dan menjunjung tinggi kemanusiaan dan kehidupan.

J.  Metode dan Alokasi Waktu
Metode dan alokasi waktu pembelajaran mata kuliah agama Islam dapat dirinci sebagai berikut:
1.    Penjelasan proses pembelajaran                          =   1 jam (0.5 pertemuan).
2.    Kuliah ceramah ( information propcessing,
Verstehen Thinking)                                             = 16 jam (8    pertemuan).
3.    Participatory Teaching, termasuk diskusi dan
tanya jawab                                                            =   7 jam (3.5 pertemuan).
4.    Presentasi tugas kelompok                                  =   4 jam (2    pertemuan).
5.    Ujian tengah semester dan akhir semester       =   4 jam (2    pertemuan).
Total              = 32  jam (16 pertemuan).

K.  Aturan Perkuliahan
Peserta kuliah wajib mengikuti perkuliahan minimal 75% dari jumlah pertemuan dalam 1 Semester sebagai syarat untuk dapat mengikuti ujian akhir semester. Mahasiswa yang tidak memenuhi batas kehadiran minimal mengikuti ketentuan yang berlaku di Akademik.

L. Daftar Referensi
BAB I TUHAN YANG MAHA ESA DAN FILSAFAT KETUHANAN
Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahnya, Semarang, Toha Putra , 1989.
Harun Nasution, Filsafat dan Mistisme dalam Islam, Jakarta, Bulan Bintang, 1978.
Hamka, Pelajaran Agama Islam, Jakarta, Bulan Bintang, 1984.
Hamzah Ya’kub, Filsafat Ketuhanan, Bandung, PT. Al Ma’arif, 1984.
Rahmad Rais (et.all), Pengembangan Kepribadian Islam, Aneka Ilmu, 2006.
Sudarno, Shobron (et.all), Studi Islam I, Lembaga Studi Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, [t.th].

Comments are closed.