“Orang yang pertama mengetuk pintu surga adalah para hamba sahaya”

Abu Said, mantan budak Bani Hasyim menceritakan kepada kami, dia berkata: Shadaqah bin Musa shahib ad-daqiq, menceritakan kepada kami dari Farqad, dari Murrah bin Syurahbil, dari Abu Bakar Shidiq, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Tidak akan masuk surga orang yang kikir, orang yang suka menipu, orang yang suka berkhianat, dan orang yang buruk perangai(nya). Dan Orang yang pertama mengetuk pintu surga adalah para hamba sahaya, jika mereka berbuat baik pada apa yang ada diantara mereka dan Allah SWT, juga pada apa yang ada diantara mereka dengan tuan-tuan mereka.”

Leave a Reply

Your email address will not be published.